Adres e-mail: kancelaria@adwokat-marczewska.pl Numer telefonu: 607-398-389

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż̇:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Amalia Marczewska z siedzibą w Toruniu przy ul. 63. Pułku Piechoty 52, 87-100 Toruń.

 • Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.

 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zwartej umowy oraz udzielonej zgody.

 • Celem zbierania danych jest realizacja umowy o świadczenie usług prawnych, jak również umożliwienie zarejestrowanym użytkownikom dostępu on-line poprzez stronę Internetową Kancelarii do informacji o stanie sprawy i czynnościach podejmowanych w sprawie. Zbieranie danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy a także zapewnienia dostępu on-line zarejestrowanym użytkownikom do informacji o stanie sprawy i czynnościach podejmowanych w sprawie.

 • W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie świadczeń lub umowy.

 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem odbiorców, którym udostępnienie danych jest konieczne w celu realizacji umowy, co wynika z przepisów prawa i charakteru świadczonych usług.

 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub po ewentualnym odwołaniu zgody, tj. przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i po tym czasie usunięte.

 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – agmarkanc@wp.pl

Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i 13 RODO

© 2017 Kancelaria Adwokacka Amalia Marczewska